GABAROGABARO
...

Условия за ползване

  1. Общи разпоредби

   Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта на “Габаро Азмата” ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и “Габаро Азмата” ЕООД, с който получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и “Габаро Азмата” ЕООД. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само „сайта“, единствено за лични/нетърговски цели.

  2. Основни понятия

   По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
   „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайта на “Габаро Азмата” ЕООД. „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

    • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
    • получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

   „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което “Габаро Азмата” ЕООД се намира в договорни отношения и от името на което “Габаро Азмата” ЕООД  има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

   „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

  3. Авторски права

   Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

  4. Органичаване на отговорността

   “Габаро Азмата” ЕООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. “Габаро Азмата” ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

   Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. “Габаро Азмата” ЕООД полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

   “Габаро Азмата” ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

   “Габаро Азмата” ЕООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

   “Габаро Азмата” ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

  5. Промени

   “Габаро Азмата” ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последни публикации
Последни коментари
  Категории
  Categories
  Latest Posts