GABAROGABARO
...

Защита на личните данни

Настоящата политика дава информация по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайтовете, собственост на “Габаро Азмата” ЕООД. Ако сте или станете потребител на нашсй уеб сайт, можем да използваме Ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. Вашите лични данни няма да бъдат използвани за други цели, различни от тези, за които сте ги предоставили.

  1. Събиране и обработка на лични данни

   Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, адрес, електронен и пощенски адрес, телефон. “Габаро Азмата” ЕООД няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по съответния уеб сайт, който посещавате.

  2. Използване и съхраняване на личните данни

   “Габаро Азмата” ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта. “Габаро Азмата” ЕООД няма право да продава или търгува с Вашите лични данни. Служителите на “Габаро Азмата” ЕООД са длъжни да опазват поверителността на вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. “Габаро Азмата” ЕООД се води от приетата фирмена политика за защита на личните данни, която е представена в Комисията за защита на лични данни и се ръководи стриктно от нея при съхранение на личните данни, получени от потребители в сайта.

  3. Сигурност

   Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, изопачаване/фалшификация, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.

  4. Права свълзани на личните данни

   Право на информираност: Настоящата Политика има за цел да Ви информират подробно за обработването на Вашите лични във връзка с ползването на сайта на “Габаро Азмата” ЕООД;

   Право на достъп: Вие имате право да получите информация относно обработването на Ваше лични данни, достъп до тях и правата Ви във връзка с това;

   Право на коригиране: Вие имате право на или допълване на Ваши лични данни, в случай че те са неточни или непълни;

   Право на изтриване: Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите когато за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период от 1 година се съхраняват: информация за сключени договори; данните за изпращаните електронни съобщения по ЗЕДЕУУ.

   Право на преносимост на данните: при обработване в автоматизиран вариант, данните се предават в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Това право обхваща само данни, предоставени лично от Вас, като субект на данни, както и лични данни, генерирани и събрани в хода на отношенията ни с Вас.

   Право на оттегляне на съгласие: По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, на база дадено от Вас съгласие, като това не засяга законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето на съгласието;

   Право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството/организацията и физическо лице до неговото решаване и/или за установяването упражняването или защитата на правни претенции;

   Право на възражение: Вие имате право да възразите по отношение обработването на данни на базата на легитимен интерес. В случай на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно ще го изпълним.

   Право на жалба до надзорен орган. Надзорният орган в РБ е КЗЛД, с адрес в гр. София, 1592, бул. „Проф. Цв. Лазаров“ № 2.

  5. Цели за обработване на личните данни

   Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие. Вашите данни могат да бъдат обработвани на база изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в това изрично съгласие;

   Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на “Габаро Азмата” ЕООД. Те са свързани със спазване на законови задължения на “Габаро Азмата” ЕООД и включват изпълнение на предвидени във закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане компетентни държавни или съдебни органи.

  6. Предоставяне на информация

   “Габаро Азмата” ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази политика на Общите условия, по сключените лицензионни споразумения и договори и по предвидените в закона случаи.
   “Габаро Азмата” ЕООД предоставя получените във връзка с отношенията с Клиента и изпълнението на договор или търговското споразумение данни, само по предвидения в закона ред и само на:

    • оторизираните публични органи /НАП, НОИ, МВР, съдебни органи и др./;
    • на обработващи лични данни от негово име, като изпълнител по договор и то само по негово нареждане или възлагане /счетоводна къща, поддържащи информационни системи и бази данни, подизпълнители по договори във връзка с изпълнение предмета на договора или търговското споразумение;
  7. Промени по настоящата политика за защита на личните данни

   Настоящата политика за защитата на личните данни се отнася за сайта, собственост на “Габаро Азмата” ЕООД. Страниците и сайта, собственост на компанията, може да съдържат връзки към други уеб сайтове или доставчици на услуги, които нямат политика за опазване на личните данни на своите потребителити и клиенти.

Последни публикации
Последни коментари
  Категории
  Categories
  Latest Posts